HALFWEG DE BESTUURSPERIODE SINT-NIKLAAS OP ROODGROENE KOERS

Op 1 januari 2013 stapte sp.a-Groen Sint-Niklaas mee in het nieuwe bestuur van stad en OCMW. We onderhandelden toen een ambitieus bestuursakkoord met een duidelijk links-progressieve inslag en tal van rode en groene accenten. Drie jaar later en dus halfweg de bestuursperiode mogen de resultaten er zijn. Het harde werk en de goede samenwerking in onze fracties en in het schepencollege leveren stilaan vruchten op. Onze stad is vandaag financieel gezond en er wordt volop geïnvesteerd in sociaal beleid, in duurzaamheid en stadsvernieuwing,  …. Onder onze impuls groeide Sint-Niklaas de voorbije drie jaar verder uit tot een sociale, bruisende en duurzame stad waar mensen op de eerste plaats komen.

Zo investeerden we meer en gecoördineerder in de strijd tegen de armoede in onze stad: we maakten meer dan 20 miljoen euro vrij voor sociaal beleid in brede zin. Op vlak van woonzorgvoorzieningen (de Gerda, seniorenflats in Sinaai, …), kinderopvang (+30% capaciteit door een 4de kinderdagverblijf) en huisvesting (2.000 nieuwe woningen en 300 sociale woningen) schakelden we een versnelling hoger. Er kwam een welzijnshuis en een opleidings- en oriënteringscentrum. En we namen onze verantwoordelijkheid op naar de instroom van vluchtelingen. Tegen de rechtse besparingsagenda van de federale en de Vlaamse regering in, namen we onze verantwoordelijkheid als verzorgingsstad, zorgzaam van de wieg tot graf met bijzondere aandacht voor kinderen en ouderen.

We investeerden ook sterk in duurzaamheid, in maatregelen die onze stad naar de toekomst leefbaar moeten houden en aantrekkelijk moeten maken voor al haar inwoners. Drie grote plannen (het klimaatplan, het lobbenstadplan en het mobiliteitsplan) zetten hier de bakens uit. En intussen zien we ook de eerste realisaties op het terrein: maar liefst 300.000m² bijkomend bos, fietsstraten, schoolstraten, bijkomende volkstuintjes en speelpleintjes, … Op vlak van stadsvernieuwing werkte we de blauwdruk uit voor drie nieuwe aantrekkingspolen: het Heymanplein, de stationsomgeving Noord en de site rond de Paterskerk. Die laatste wordt omgebouwd tot cultuurhuis in een groen buurtpark met alweer ruimte voor woningen

We namen ook heel wat initiatief om Sint-Niklaas te laten blijven bruisen. Meer dan 420 evenementen staan hiervoor garant tijdens winter en zomer, naast een assertief cultuurbeleid (cultuurambassadeurs, meer dan 5.000 leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs, …)   en een zeer brede ondersteuning van het sociaal-culturele middenveld en het jeugdwerk in de stad. Sint-Niklaas is en blijft de hoofdstad van het verenigingsleven: 1 op 5 jongeren is lid van de jeugdbeweging, 4 op 10 stadsgenoten van een vereniging. Wij ondersteunen hen.

We hebben dit alles gerealiseerd zonder de belastingen te verhogen en tegenover de achtergrond van gezonde stadsfinanciën (financiële doelstellingen bereikt, reserve van 20 miljoen euro in 2019, ruimte voor 9 miljoen euro bijkomende investeringen). We hervormden de dienstverlening van stad en OCMW vanuit het perspectief van de klant/burger en met maximaal behoud van tewerkstelling.

Kort maar krachtig: in moeilijke budgettaire en politieke omstandigheden en tegenover de achtergrond van federale en Vlaamse regeringsbeslissingen die eerder tegen dan meewerkten realiseerden we de voorbije 3 jaar al heel wat van onze doelstellingen. We toonden in de feiten en soms in heel concrete realisaties aan dat er een alternatief is voor de kille, rechtse besparingspolitiek die vanuit Brussel ook onze stad heeft getroffen. De komende drie jaar willen we op hetzelfde elan verdergaan om met zoveel mogelijk mensen te werken aan ons roodgroene toekomstproject

Vormgeving © Brocard